Vedtægter for Amager P96 Tårnby - se dem her som PDF - (printvenlig).


§ 1: Klubbens navn

Klubbens navn er Amager P96 Tårnby.

Foreningen Amager P96 Tårnby, der har hjemsted i Tårnby Kommune, er stiftet d. 29. april 1996.

Spillested: Vestamager Idrætscenter, Ugandavej 109, 2770 Kastrup.

Postadresse er Vestamager Idrætscenter, Ugandavej 109, 2770 Kastrup


§ 2: Klubbens formål

Det er klubbens formål at give medlemmerne mulighed for at spille petanque under de bedst mulige forhold.

Klubben er medlem af Kastrup-Tårnbys Idrætssammenslutning (KTIS), Dansk Gymnastik og Idrætsforbund (DGI), Dansk Petanque Forbund og evt. andre organisationer til gavn for klubbens virke.


§ 3: Klubbens medlemmer

Som medlem kan optages alle interesserede, såvel aktive som passive. Medlemmer kan deltage i klubbens arrangementer uden licens, men hvis man vil spille turneringer i udlandet eller under Dansk Petanque forbund, så kræver det en spillerlicens, udstedt af DPF. Såfremt medlemmer får udstedt en sådan licens for en anden klub end Amager P96 Tårnby, kan man ikke deltage i Amager P96 Tårnbys klubmesterskaber.


§ 4: Æresmedlemmer

Personer, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for klubben, kan udnævnes til æresmedlem af klubben af en ordinær generalforsamling efter indstilling til bestyrelsen. Æresmedlemsskab er livsvarigt og forbundet med kontingentfritagelse.


§ 5: Ind- og udmeldelse

Indmeldelse skal ske til kassereren eller et bestyrelsesmedlem på klubbens indmeldelsesblanket. Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til klubbens kasserer.


§ 6: Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling med virkning fra det næste regnskabsår.

Kontingent forfalder pr. 1. januar. Opkrævninsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingent for juniorer er til og med det 17. år, kontingent for seniorer er fra 18 år.

Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 7: Restance

Når et medlem er i restance mere end tre måneder og trods skriftlig henvendelse fra kassereren undlader at betale, slettes vedkommende som medlem af klubben.


§ 8: Eksklusion

Bestyrelsen har myndighed til at træffe afgørelse om eksklusion eller andre former for sanktioner overfor medlemmer, som overtræder klubbens love og regler eller udviser usportslig eller usømmelig adfærd. Bestyrelsens afgørelse kan i disse tilfælde tages op til prøvelse på den efterfølgende generalforsamling, eller på en ekstraordinær generalforsamling.


§ 9: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste torsdag i februar måned med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt


Datoen for generalforsamlingen skal være medlemmerne bekendt to måneder før generalforsamlingens afholdelse. Dette kan eventuelt ske ved opslag i Vestamagerhallen. Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel til medlemmerne, dette kan ske skriftligt eller via mail. Indkaldelsen skal indeholde formandens beretning, dagsorden, revideret regnskab, budget samt indkomne forslag. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Forslag på generalforsamlingen skal afgøres, hvor intet andet er anført, ved simpel stemmeflertal (skriftlig afstemning kan forlanges). Lovændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan af bestyrelsen indkaldes med otte dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling, indvarslet skriftligt af mindst 25% af medlemmerne, indkaldes senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling, indvarslet af medlemmerne, kræver dog at mindst 75% af underskriverne er til stede for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.


§ 10: Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger formand og et bestyrelsesmedlem i de lige år, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i de ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. I de lige år vælges desuden en suppleant til bestyrelsen. Der kan forlanges skriftlig afstemning.


Valgene gælder for en periode af to år. Kun medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller har givet skriftligt tilsagn, er valgbare til bestyrelsen.


Formanden repræsenterer klubben ved givne lejligheder og sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne, der skal indvarsles med otte dages varsel.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede. Formanden skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst to medlemmer skriftligt udtrykker ønske herom.


I tilfælde af formandens fravær (sygdom, ferie e. a.) i mere end tre uger, indkalder næstformanden i formandens fravær.


§ 11: Tegningsret.

Regnskabet føres af kassereren, der gyldigt kan kvittere for alle indbetalinger. Alle ind- og udbetalinger bogføres.

Kontantbeløb over kr. 1.000,00 indsættes på foreningens konto, hvoraf der kun kan hæves med formanden og kassererens underskrifter – i tilfælde af inhabilitet, f.eks. ved samliv mellem

formand og kasser, skal næstformanden underskrive.

Til brug for Dankort-betalinger kan kassereren disponere over et af bestyrelsen nærmere fastsat beløb. Beløbet overføres med formandens/næstformandens og kassererens underskrifter til en af bestyrelsen godkendt Dankort-konto, hvorfra kassereren kan disponere foreningens mindre omkostninger.


§ 12: Revisorerne.

På den ordinære generalforsamling vælges efter samme regler, der gælder for bestyrelsen (§ 10), to revisorer. Valgperiode et år.


§ 13: Klubbens værdigenstande

Klubbens værdigenstande skal opbevares forsvarligt.


§ 14: Klubbens opløsning

Klubben kan ikke opløses, så længe 25% af medlemmerne modsætter sig dette. Generalforsamlingen tager, såfremt opløsningen vedtages, bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål klubbens formue og øvrige genstande skal bruges til. Ændring af denne paragraf, kræver samme betingelser som ved opløsning.

 

# # # - - - # # #


Vedtaget på stiftende generalforsamling den 29/4 1996 med ændringer på generalforsamlingen den 7/3 2001, på generalforsamlingen d. 27/2 2002, på den ekstraordinære generalforsamling 3. april 2006, på generalforsamlingen d. 28. februar 2008, på generalforsamlingen d. 24. februar 2010, generalforsamlingen d. 28. februar 2011, på den ekstraordinære generalforsamling d. 7. april 2013, den ekstraordinære generalforsamling den 6. september 2015, den ordinære generalforsamling den 28. februar 2017, og på generalforsamlingen den 25. februar 2020 og på den ordinære generalforsamling den 24. juni 2021, samt den ordinære generalforsamling 24. februar 2022.