Amager P96 - Tårnby

- Tårnby

Ordinær generalforsamling 2019 afholdes tirsdag den 26. februar 2019.

Foreløbig indkaldelse og dagsorden:


Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 26. februar i Vest Amager Hallen kl.19:00 i henhold til klubbenslove § 9

 

§ 9: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i februar måned med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

 

Datoen for generalforsamlingen skal være medlemmerne bekendt 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse. Dette kan eventuelt ske ved opslag i Vest Amager Hallen. Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel til medlemmerne, dette kan ske skriftligt eller via mail. Indkaldelsen skal indeholde formandens beretning, dagsorden, revideret regnskab, budget samt indkomne forslag. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Forslag på generalforsamlingen skal afgøres, hvor intet andet er anført, ved simpel stemmeflertal (skriftlig afstemning kan forlanges). Lovændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen.