Amager P96 - Tårnby

- Tårnby

Orientering om dato og foreløbig indkaldelse til generalforsamlingen 2020.


Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 25. februar i Vest Amager Hallen kl.19:00 i henhold til klubbens love § 9.


§9 - Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i februar måned med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt

 

Datoen for generalforsamlingen skal være medlemmerne bekendt 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse. Dette kan eventuelt ske ved opslag i Vestamagerhallen. Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel til medlemmerne, dette kan ske skriftligt eller via mail. Indkaldelsen skal indeholde formandens beretning, dagsorden, revideret regnskab, budget samt indkomne forslag. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Forslag på generalforsamlingen skal afgøres, hvor intet andet er anført, ved simpel stemmeflertal (skriftlig afstemning kan forlanges). Lovændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/C-J