Referat

P96 generalforsamling 26/2-2013

 

  1. Ole Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.
  2. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Som tilføjelse fortalte Lars Ole, at der ikke var noget nyt med hensyn til den kommende svømmehal. Sagen følges nøje.
  3. Det forelagte regnskab blev enstemmigt godkendt
  4. De indkomne forslag blev diskuteret.

 

                                            Forslag A: Steen Hansens forslag angående køb af nøgle

                                             til anlægget kom til afstemning. 12 stemte for at man kun-

                                             ne købe nøgle – 6 stemte imod.

                                            Forslag B og C: Bestyrelsens forslag om nedsættelse af ba-

                                            ne-og turneringsudvalg blev drøftet.

                                            Bestyrelsen nedsætter disse.

       5.  Fastsættelse af kontingent.

            Bestyrelsens forslag om kontingent forhøjelse på kr. 25,00 for seniorer og pen-

            sionister blev vedtaget, således at kontingentet for 2014 bliver kr. 150,00 kr.

           for seniorer og125 kr. for pensionister

       6.  Bestyrelsens budgetforslag for indeværende år blev enstemmigt godkendt.

       7.  Valg af bestyrelse:

                                             Lena Svendsen blev genvalgt (kasserer)

                                             Ingolf Jørgensen blev genvalgt

                                             Ivan Berggreen nyvalgt

       8.  Valg af revisorer:

                                             Doris Erlandsen blev genvalgt

                                             Hans Erlandsen blev genvalgt.

 

       9.  Eventuelt:               Banerengøring er fastsat til 16.marts kl. 10

 

                                            Hjemmesiden, Daniel laver lay-out . Ingolf er webmaster og

                                            Birgit supplerer.

 

                                            Aktiviteter. Da vi er blevet større og med i flere turneringer

                                            arrangementer såsom stafet, klubmesterskaber m.m. i både

                                            DPF og DGI regi, vil det være rart, hvis flere stiller sig til

                                            rådighed ved disse arrangementer.

 

            Ole Dalsgaard takkede for god ro og orden, generalforsamlingen sluttede

            ca. kl. 20.45.

       

            Der var 31 deltagere.