Referat af P96 generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014

1.     Valg af dirigent


Steen Hansen blev valgt til det ærefulde hverv og konstaterede, at mødet var korrekt varslet.

Jan Melskens blev udpeget som referent, og Ernst og Tommy blev valgt som stemmetællere.

Der var fremmødt 36 stemmeberettigede medlemmer

 

2.     Formandens beretning

 
Vores afgående formand, Lars-Ole, så tilbage på et år med  gode sportslige resultater, og beklagede at vi endnu ikke – trods gode intentioner - har fået etableret en velfungerende hjemmeside. Turnerings/spilleudvalget har imidlertid fungeret rigtig godt, så der har været styr på holdene og træningsindsatserne.

Svømmeudvalgsproblematikken er nu afklaret, og den kommende placering af hal og parkering konflikter heldigvis ikke med vores baner. Der er således udsigt til, at vi nu kan komme videre med vores projekter omkring overdækning af terrassen samt etablering af opvisningsbaner på vores græsarealer. Det båndlagte sponsorat fra 2013 på kr. 50.000 er tiltænkt dette og lignende formål.

 

Der har i årets løb været fremsat ønsker fra vores succesfulde elitehold om økonomisk støtte til de øgede rejseudgifter til bl.a. Jylland, men det tillader klubbens generelle økonomi ikke - der er dog afsat et mindre beløb i næste års budget til støtte for førsteholdets rejseaktiviteter.

 

Lars-Ole har glædet sig over sine mange år som formand, men føler at det nu er på tide at fokusere på andre interesser. Han understregede i den forbindelse, at klubben efter hans opfattelse fortsat burde fokusere på bredden i klubben snarere end at fremme eliten.

Maria understregede, at klubben jo selv havde bedt elitespillerne om at melde sig ind i P96 og at spille for klubben, og hun gav i øvrigt udtryk for, elitespillerne fornemmede en  vis modvilje i klubben. Lars-Ole pointerede, at hans forbehold i relation til eliten bundede i økonomien, der ikke kunne imødekomme elitespillernes ønsker. Willy gav udtryk for, at vores nuværende kontingent er rørende billigt, og han fandt det rimeligt, om elitespillerne fik transporttilskud i lighed med det, der var gældende i andre sportsgrene, som han havde kendskab til.

 

Svend forespurgte, om der eventuelt også kunne gives støtte, når man på eget initiativ tilmeldte sig turneringer, men private aktiviteter vil altid være helt for egen regning. Tommy tilskynder imidlertid til, at vi i større omfang følger Svends eksempel og henter erfaring fra eksterne turneringer på egen hånd.

Steen gav udtryk for, at vi ved godkendelse af formandens beretning også godkendte den deri indeholdte terrasseoverdækning og baneetablering. Det gav anledning til nogen polemik, hvor Birgit gjorde opmærksom på, at der kun kan stemmes om forslag fra dagsordenen, og således kunne den evt. overdækning etc kun betragtes som en hensigt, men ikke besluttes ved en spontan afstemning. Ninna Andersskov påpegede ligeledes, at detaljen om overdækning ikke kan godkendes, når den ikke foreligger som forslag. Tommy opfordrede til at vi blot godkendte beretningen, og at de nævnte projekter lå i regi af den nye bestyrelse. Vagn Enevoldsen støttede det.

 

Formandsberetningen blev vedtaget enstemmigt.

 

 

3.     Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Lena havde ikke yderligere til regnskabet, der blev godkendt.

 

 

4.     Indkomne forslag.

 
Der var ikke indkommet forslag.


 

5.     Fastsættelse af kontingent for 2015


Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, men på baggrund af flere kommentarer i forbindelse med eliteholdets ønsker om  rejsetilskud talte Tommy for en generel kontingentforhøjelse på kr. 50. Ved håndsoprækning udtrykte de fremmødte medlemmer støtte til forslaget, som dog først kan blive gældende fra 2015.

Der var undervejs tale om, at også andre hold end vores førstehold kunne få del i den kommende pulje med rejsepenge, men med vores begrænsede økonomi, bliver det næppe andre end eliteholdet, det får del i ydelserne.6.     Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

 
Budgetforslaget blev godkendt

 

7.     Valg af bestyrelse


Paw blev valgt som ny formand for klubben
Carl-Johan blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Dan blev genvalgt som bestyrelsessuppleant

 

 

8.     Valg af revisor


Doris blev genvalgt som revisor

Der resterer at blive udpeget 2 revisorsuppleanter


 

9.     Eventuelt

Ruth og Else fik anerkendelse og tak for deres indsats med pasning af skurvognen, som altid fremtræder ryddelig og tiltalende i alle rum.

Ingolf takkede Steen for kompetent styring af mødet. Han takkede også den afgående formand for hans  mangeårige indsats, og håbede at vi fortsat vil kunne møde ham som udøvende spiller i klubben.

 

Lars Ole rundede af med et  kort tilbageblik på klubbens spæde start.

 

Paw lovede som ny formand at ville arbejde for såvel eliten som bredden i klubben.

 

Ingolf bekendtgjorde at standerhejsning bliver søndag 30. marts, så noter det allerede nu i kalenderen.

 

 

28.2.2014

JM/