Generalforsamling P96 den 23. februar 2016

 

1.      Valg af dirigent.: Tommy blev valgt.
 

2.      Formandens beretning: Var sendt ud til alle medlemmer, der blev stillet følgende spørgsmål, Erik hvad der var kommet ud af mødet med DPF udviklingskonsulent. Formanden vi skal have det sidste møde i løbet af foråret, ind til nu er der kommet en træner liste som vi vil benytte i vores klub.  Hjertestarter skal medlemmer undervises, formanden nej den der bliver købt og hængt op viser selv hvordan den skal bruges. Efter disse spørgsmål blev beretningen godkendt.

3.      Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: Erik stillede spørgsmål om de kr. 40.000,00 vi fik fra kommunen, Kasser kunne fortælle at de var tilbage betalt til kommunen ifølge aftale. Regnskab godkendt

4.      Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag.
Bestyrelsen forslår § 9 i klubbens love ændret. Formanden forklarede hvorfor at § 9 skulle ændres efter en diskussion blev man enige om at tilføje til den nye § 9 at generalforsamlingen skal holdes den sidste tirsdag i februar måned hvert år. Forslaget vedtaget.

5.  Fastsættelse af kontingent for 2016
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Erik er de kr. 50.000,00 øremærket så vi realt har kr. 16.000,00 til at drive vores forening i 2016, Kasser ja. Grethe bestyrelsen skal bestemme om vores kontingent skal sættes op hvis der er lavvande i kassen, forsamlingen var enige i dette. Godkendt.

   6.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Budget accepteret.

   7.  Valg af bestyrelse
        

 Formand for 2 år (Steen villig til genvalg) Genvalgt

 B-medlem for 2 år (C-J villig til genvalg) Genvalgt

         B-medlem for 1 år Tommy acceptere med den betingelse, at der skal findes en ny til næste år.

         B-medlem suppleant for 2 år. Ernst blev valgt      

         Revisor for 1. år Doris blev genvalgt

 Revisor for 1 år Tonni blev genvalgt.

    8.  Eventuelt.

C-J forklarede om vores forhold til kommunen vedr. vores telt, skurvogn og hal.

Erik spurgte om vores hjemmeside. Ingolf regnede med at den var oppe at køre medio juni han kunne evt. få hjælp af Erling.

Formanden forklarede om flytning og nedtagning af vores telt.

Erik spurgte om der skete noget mht. til klubbens 20 års dag. Formanden kunne fortælle at der var afsat et beløb til 20 års dagen.

Erik kunne man evt. invitere andre klubber til en turnering for at få lidt flere penge i kassen til dagen.

Lillian mente at der skulle være et festudvalg

Grethe mente at det ville være en god ide at spise brunch og derefter spille et par kampe.

Villy syntes ikke at 20 års dagen skulle fejres.

Konklusion bestyrelsen vil arbejde på at få nedsat et udvalg til at tage sig af 20 års dagen,

Tommy der skulle have været indkaldt til spillermøde inden generalforsamling.

C-J Der er ikke blevet indkaldt pgr. at Tommy og Erik har haft møde og snakket med en del medlemmer om at stille op til et licenshold i regionalrækken hvor klubben skulle betale en holdlicens til kr. 350,00. Efter en diskussion om det var til klubbens bedste at have to DPF hold tager bestyrelsen spørgsmålet op på næste møde om hvad der skal ske og kommer med en udmelding efter mødet.

Tommy opfordrer bestyrelsen til at tilmelde 2 DPF hold.

Tommy har skrevet til alle licensspillere for at få en tilbagemelding om hvilke dage de kan spille.

Villy jeg tiltrådte et hold sidste år..

Marianne jeg spillede 2 gange på et DGI hold og blev derefter smidt af holdet.

Tommy vil henstille til bestyrelsen at tilmelde 2 DPF hold og 2 veteranhold

 

Tommy takkede for god og orden og gav ordet til formanden som takkede Dan for sit virke i bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Referenten

        Referent                                                                        Formand                                               Dirigent